Vraag & Antwoord

Stikstofproblematiek

Stikstofproblematiek in Noordwijk aan Zee

Noordwijk aan Zee grenst aan Natura 2000 gebieden. Daarom mogen werkzaamheden volgens de huidige Europese richtlijnen maar heel beperkt stikstof uitstoten. Tot mei 2019 werd met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bepaald, of er een natuurvergunning nodig en zo ja, welke maatregelen hieruit voortvloeien. Maar PAS is sinds mei 2019 niet meer geldig. Er is nieuw landelijk beleid in de maak om dit programma te vervangen.

Aanbesteding stilgelegd

De Omgevingsdienst heeft de gemeente Noordwijk geadviseerd om de nieuwe aanpak van het  adviescollege stikstofproblematiek af te wachten. En dus is de aanbestedingsprocedure, die dit najaar zou starten, stilgelegd. Het adviescollege stikstofproblematiek (de commissie Remkes) wil in het tweede kwartaal van 2020 een lange termijn aanpak te presenteren. Op basis van deze aanpak weten we definitief, of we voor het project Parallel Boulevard een natuurvergunning nodig hebben.

Wat hield het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in?

Dieren, auto’s en industrieën stoten stikstof uit in de vorm van gas. Dit gas komt in de lucht terecht. Als dit op andere gassen reageert vormen de gassen deeltjes fijnstof. Dit kan grote afstanden afleggen. De stikstof slaat weer neer in de natuur als het regent of waait. Te veel stikstof in de natuur is schadelijk voor verschillende planten en dieren. De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het programma heeft twee doelstellingen:

1)natuurherstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden waar teveel stikstof is.

2) te voorzien in maatregelen waardoor er minder stikstof terecht komt in deze Natura 2000-gebieden. Bijvoorbeeld door de aanscherping van normen voor de maximale uitstoot van stikstof.

Wie iets wilde ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht kwam in een Natura 2000-gebied, kon bij de aanvraag van een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit (zoals een tracébesluit) gebruik maken van het PAS. Denk daarbij aan de aanpassing van een weg, het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of nieuwe industriële activiteiten.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat is er sinds mei 2019 veranderd?

Op 29 mei 2019 heeft De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht zoals die in het programma geregeld waren, gelden niet meer. Hierdoor kan het zijn dat overheden en ondernemers een vergunning nodig hebben, terwijl dat onder het PAS niet het geval was.

De NOS heeft er een duidelijk filmpje over gemaakt.

Wat zijn Natura 2000 gebieden?

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden (zie overzichtskaart). Deze maken onderdeel uit van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000 gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In sommige delen van de Natura 2000-gebieden is de hoeveelheid stikstof te hoog. Het Programma Aanpak Stikstof moest zorgen voor minder stikstof in de natuur.

Wanneer wordt de aanbesteding weer opgestart?
 • Als we definitief weten, of we in drie winterperiodes gaan uitvoeren;
 • Als er extra krediet beschikbaar is voor uitvoering in drie winterperiodes;
 • Wanneer het nieuwe landelijke stikstofbeleid duidelijk is. Op dat moment weten we of er een natuurvergunning benodigd is en aan welke voorwaarden we voor de vergunning moeten voldoen.
Wat doet het projectteam in de tussentijd?

Het projectteam laat alvast een berekening uitvoeren om de te verwachten stikstofuitstoot in kaart te brengen. Daarnaast gaan we verder met noodzakelijke voorbereidingen, brengen we raakvlakprojecten in kaart en blijven we de omgeving informeren.

Herinrichting Parallel Boulevard

Hoe ziet het definitieve ontwerp voor de herinrichting eruit?

De impressies kunt u downloaden vanaf deze website, net als de detailtekeningen onder het Project.

Op welke snelheid wordt de weg ingericht?

50 km/uur. Dit heeft de gemeenteraad besloten op basis van een studie door verkeersdeskundigen.

Hoe is de omgeving betrokken bij het ontwerp?

Uit keukentafelgesprekken met de omgeving halen wij veel informatie op. We gaan zowel met individuele belanghebbenden om tafel als met klankbordgroepen vanuit horeca/retail, evenementenorganisatoren en bewoners. Af en toe organiseren we informatiebijeenkomsten of inloopspreekuren. Voor vragen of zorgen bent u van harte welkom in ons projecthuis aan het Jan Kroonsplein. Graag even van tevoren een afspraak maken via info@parallelboulevard.nl

Hoeveel parkeerplaatsen gaan er weg?

Circa 11 parkeerplaatsen vervallen. Dit zijn met name haakse parkeervakken. Deze zijn in de huidige situatie ook al ongewenst, omdat ze fietspaden kruisen.

Blijven de parkeerplaatsen voor invaliden bestaan?

Ja, de parkeerplaatsen voor invaliden blijven. Net als de blauwe zone voor de Parallelflat.

Blijven de bushaltes behouden?

Ja, de bushaltes blijven behouden. Alle bussen zullen straks op de rijbaan stoppen. Behalve bij het Picképlein. Tijdens de uitvoering van het werk komen de bushaltes op de Parallel Boulevard te vervallen.

Worden er bomen gekapt?

Ja, een beperkt aantal bomen wordt gekapt.

Komen er nieuwe bomen voor in de plaats?

Ja, volgens ontwerp zullen er weer bomen terugkomen, zie detailtekeningen.

Komt er een plantsoen?

Ja, in het ontwerp is rekening gehouden met groene planten en bomen die aan de kust kunnen overleven.

Worden ‘eigen terreinen’ ook opnieuw bestraat?

De boulevard krijgt een nieuwe inrichting van ‘gevel tot gevel’. Er kan over erfgrenzen heen worden gewerkt. Het gaat dan wel om openbare ruimte.

Waarom zijn er boringen uitgevoerd?

Deze boringen waren nodig voor (milieutechnisch) bodemonderzoek en voor archeologisch onderzoek. We wilden weten, wat we bij het ontgraven van de Parallel Boulevard kunnen tegenkomen. De Hoofdstraat is d historische kern waar Noordwijk aan Zee ooit begon.

Wat zijn de resultaten van bodemonderzoek?

Uit archeologisch onderzoek en uit resultaten van de boringen is gebleken, dat op sommige plaatsen zeer waarschijnlijk restanten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd erna liggen. Op deze stukken begeleiden archeologen de werkzaamheden.

Waarom hingen er hier en daar meters aan de gevels?

Dankzij een nulmeting weten we aan welke trillingen panden onder normale omstandigheden blootstaan. Met de resultaten kunnen we sturen op de toegestane hoeveelheid en sterkte van trillingen. Zo kunnen we tijdens het werk schade aan kwetsbare panden voorkomen.

Kabels en leidingen

Moeten er nog kabels en leidingen verlegd worden?

In 2017 is gestart met het verleggen van kabels en leidingen onder de Parallel Boulevard. De meeste zijn verlegd. De werkzaamheden zijn in 2018 afgerond.

Blijven de kabels en leidingen nu definitief liggen?

Dat kunnen we niet toezeggen. Eigenaren van kabels en leidingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun netwerk. Afstemming vindt altijd plaats met de gemeente Noordwijk.

Tijdelijke maatregel: bronbemaling

Waarom is tijdelijke bemaling nodig?

De tijdelijke bemaling is nodig om grondwateroverlast te beperken door het grondwater op een veilig niveau te houden.

Waarom zijn er in januari 2019 tijdelijke pompen bijgeplaatst?

Er kan nog steeds grondwateroverlast optreden. Omdat de aanleg van de drain langer op zich laat wachten, moeten pompen eventuele wateroverlast voorkomen.

Drain

Wanneer is het grondwaterprobleem ontstaan?

De grondwateroverlast is ontstaan na de bouw van de ‘dijk in duin’ constructie in 2008.

 • Daarbij is de kustlijn verlegd en kwam er een betonnen versterking in de duinen;
 • De grondwaterstijging wordt ook deels veroorzaakt door zwaardere regenbuien;
 • En door blokkades in de ondergrond (door kelderconstructies);
 • En het infiltreren van riolering.
Wat is er met de aanleg van de drainage in de Koningin Wilhelmina Boulevard niet goed gegaan?

Er zijn verschillende oorzaken:

 • Er is onvoldoende rekening gehouden met risico’s van de gekozen techniek. Bij een gestuurde boring heb je geen zicht op wat er gebeurt;
 • De drain heeft niet goed gewerkt door o.a. kleideeltjes in de mantel;D
 • Bij een poging tot reiniging is de machine vastgelopen en heeft vervolgens de buis losgetrokken. De leiding is daarna volgelopen met zand. En onherstelbaar beschadigd.
Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat de drainage nu wel goed functioneert?
 • Door meer expertise in het project in te zetten;
 • Door de drain via open ontgraving aan te leggen, zodat je kunt zien wat je doet;
 • Door beproefde materialen en werkwijze.
Heeft de drain invloed op het ontwerp van de Parallel Boulevard?

Nauwelijks, de drain komt diep onder de Parallel Boulevard te liggen, op het wegdek komen alleen extra putdeksels.

Waar gaat het water uit de drain naartoe?

Het water wordt via een persleiding onder De Grent afgevoerd in het regenwaterriool dat onder de Oude Zeeweg naar het Vinkeveld loopt. Deze leiding is al aangelegd.

Hoe zien jullie of het grondwater zakt?

Er zijn diverse peilbuizen geplaatst. In de peilbuizen zit een digitale meter (logger) die continue gegevens verzendt. Hierdoor krijgen we goed inzicht in het grondwaterstanden en het effect van de drainage.

[accordion-item_inner title=”Waar kan ik de grondwaterstanden vinden?”] [/accordion-item_inner]

Via de link online burgerportal krijgt u actuele meetgegevens uit de gemeente Noordwijk.

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?

Het grondwaterniveau stijgt bij grote regenval langzaam. Er zit een storingsmelder bij de pomp. Als de pomp geen stroom ontvangt, is er tijd genoeg om noodstroom of een pomp met aggregaat in te zetten.

Wat gaat de drain kosten?

Het indicatiebedrag is 5 miljoen euro.

Hoe worden de kosten tussen Rijnland en Noordwijk verdeeld?

Dit gaat met een verdeelsleutel. Met name de kosten voor de Parallel Boulevard zullen door Noordwijk gedragen worden en de kosten voor de drain door Rijnland.

Wie gaat de drain onderhouden?

De gemeente Noordwijk gaat de drain onderhouden.

Algemeen

Wat is de besparing door de herinrichting en de drainage te combineren?
 • De bureaukosten zijn lager doordat er 1 team aan werkt;
 • De voorbereidingskosten zijn lager doordat er onderzoeken gecombineerd worden;
 • De uitvoeringskosten zijn lager doordat er werk met werk gemaakt wordt, ‘de weg moet toch al open’.
Wanneer gaan jullie buiten aan de slag?

De uitvoering van de werkzaamheden duurt ongeveer 18 maanden. Nu de aanbesteding stilligt, zullen we waarschijnlijk pas in het najaar van 2021 starten en – bij uitvoering in de winterperiodes – in 2023 klaar zijn.

Gaan jullie achter elkaar door?

Op basis van gevoerde gesprekken met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden hebben wij in 2018 de gemeenteraad geadviseerd om een zomer door te werken. Het college heeft hiermee destijds ingestemd. Inmiddels hebben verschillende belanghebbenden aangegeven, het niet eens te zijn met dit besluit. Daarom heeft de wethouder besloten de planning van de werkzaamheden te heroverwegen. Op 28 mei 2019 zijn er ruim 1800 enquêtes verspreid in de omgeving van de Parallel Boulevard. Onderzoeksbureau Enneüs heeft de onderzoeksresultaten verzameld en gerapporteerd. Na een analyse van de belangen en mogelijke risico’s die daaruit voortvloeien heeft het projectteam de analyse bij de diverse klankbordgroepen getoetst. Uit de analyse volgt de conclusie, dat alleen werken in drie winterperiodes beter is voor de bereikbaarheid van de Parallel Boulevard en het economisch belang van Noordwijk aan Zee. Het college moet nog definitief akkoord geven op de gewijzgde uitvoeringsperiode. Ook is er aanvullend krediet nodig bij werken in drie winterperiodes.

Wordt er straks overal tegelijk gewerkt?

Nee, het werk wordt opgedeeld in werkvakken van circa 100 meter.

Blijft mijn huis/bedrijf bereikbaar?

Alle panden moeten bereikbaar blijven. Ook nood- en hulpdiensten moeten bij de panden kunnen komen. Wel kan het zijn, dat in bepaalde periodes panden slecht bereikbaar zijn met de auto of fiets. Het kan voorkomen dat u een dag(deel) niet bereikbaar bent. Dit wordt altijd vooraf overlegd met u.

Blijven parkeergarages bereikbaar?

Parkeergarages zullen bereikbaar blijven. Het is mogelijk dat er voor korte duur geen toegang is. De mogelijke afsluiting wordt vooraf overlegd met de eigenaren van de parkeerplekken en garages.