Vraag & Antwoord

Herinrichting Parallel Boulevard

Hoe ziet het definitieve ontwerp voor de herinrichting eruit?

De impressies kunt u downloaden vanaf deze website, net als de detailtekeningen onder het Project.

Op welke snelheid wordt de weg ingericht?

50 km/uur. Dit heeft de gemeenteraad besloten op basis van een studie door verkeersdeskundigen.

Hoe is de omgeving betrokken bij het ontwerp?

In diverse bijeenkomsten met de omgeving is informatie opgehaald.

Hoeveel parkeerplaatsen gaan er weg?

Circa 11 parkeerplaatsen vervallen. Dit zijn met name haakse parkeervakken. Deze zijn in de huidige situatie ook al ongewenst, omdat ze fietspaden kruisen.

Blijven de parkeerplaatsen voor invaliden bestaan?

Ja, de parkeerplaatsen voor invaliden blijven. Net als de blauwe zone voor de Parallelflat.

Blijven de bushaltes behouden?

Ja, de bushaltes blijven behouden. Alle bussen zullen straks op de rijbaan stoppen. Behalve bij het Picképlein. Tijdens de uitvoering van het werk komen de bushaltes op de Parallel Boulevard te vervallen.

Worden er bomen gekapt?

Ja, een beperkt aantal bomen wordt gekapt.

Komen er nieuwe bomen voor in de plaats?

Ja, volgens ontwerp zullen er weer bomen terugkomen, zie detailtekeningen.

Komt er een plantsoen?

Ja, in het ontwerp is rekening gehouden met groene planten en bomen die aan de kust kunnen overleven.

Worden ‘eigen terreinen’ ook opnieuw bestraat?

De boulevard krijgt een nieuwe inrichting van ‘gevel tot gevel’. Er kan over erfgrenzen heen worden gewerkt. Het gaat dan wel om openbare ruimte.

Waarom zijn er de afgelopen maanden boringen uitgevoerd?

Deze boringen zijn nodig voor (milieutechnisch) bodemonderzoek en voor archeologisch onderzoek. We willen weten, wat we bij het ontgraven van de Parallel Boulevard kunnen tegenkomen. In de omgeving van de Hoofdstraat is Noordwijk aan Zee ooit begonnen. We verwachten nog restanten van de historische kern terug te vinden.

Wat zijn de resultaten van bodemonderzoek?

De resultaten van het bodemonderzoek hebben we nog niet. Uit archeologisch vooronderzoek en uit resultaten van de boringen is gebleken, dat op sommige plaatsen zeer waarschijnlijk restanten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd erna liggen. Op deze stukken zullen de werkzaamheden begeleid worden door archeologen.

Waarom hingen er hier en daar meters aan de gevels?

Dankzij een nulmeting weten we aan welke trillingen panden onder normale omstandigheden blootstaan. Met de resultaten kunnen we sturen op de toegestane hoeveelheid en sterkte van trillingen. Zo kunnen we tijdens het werk schade aan kwetsbare panden voorkomen.

Kabel en leidingen

Moeten er nog kabels en leidingen verlegd worden?

In 2017 is gestart met het verleggen van kabels en leidingen onder de Parallel Boulevard. De meeste zijn verlegd. De werkzaamheden zijn in 2018 afgerond.

Blijven de kabels en leidingen nu definitief liggen?

Dat kunnen we niet toezeggen. Eigenaren van kabels en leidingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun netwerk. Afstemming vindt altijd plaats met de gemeente Noordwijk.

Tijdelijke maatregel: bronbemaling

Waarom is tijdelijke bemaling nodig?

De tijdelijke bemaling is nodig om grondwateroverlast te beperken. Het grondwater is te hoog en moet zakken voordat we kunnen starten met de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard en de drain.

Waarom worden er tijdelijke pompen bijgeplaatst?

Er is nog steeds sprake van forse grondwateroverlast. Omdat de aanleg van de drain langer op zich laat wachten, moeten extra pompen de grondwaterstand nu verlagen.

Wanneer komen deze extra pompen?

In januari 2019 vervangen drie nieuwe installaties de huidige pomp op het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat. Eén aan de Gasthuissteeg en twee pompen op het Jan Kroonsplein.

Wat merk ik daarvan?

De bestrating gaat open, er gaan flensen (staven) de grond in en ondergronds, op circa 40 cm onder de bestrating, wordt een verzamelleiding aangelegd. Daarna gaat de straat weer dicht. De werkzaamheden duren 3 tot 4 dagen per pomp.

Drain

Wanneer is het grondwaterprobleem ontstaan?

De grondwateroverlast is ontstaan na de bouw van de ‘dijk in duin’ constructie in 2008.

 • Daarbij is de kustlijn verlegd en kwam er een betonnen versterking in de duinen.
 • De grondwaterstijging wordt ook deels veroorzaakt door zwaardere regenbuien.
 • En door blokkades in de ondergrond (door kelderconstructies).
 • En het infiltreren van riolering.
Wat is er met de aanleg van de drainage in de Koningin Wilhelmina Boulevard niet goed gegaan?

Er zijn verschillende oorzaken:

 • Er is onvoldoende rekening gehouden met risico’s van de gekozen techniek. (Bij een(gestuurde boring heb je geen zicht op wat er gebeurt.)
 • De drain heeft niet goed gewerkt (door o.a. kleideeltjes in de mantel.)
 • Bij een poging tot reiniging is de machine vastgelopen en heeft vervolgens de buis losgetrokken. De leiding is daarna volgelopen met zand. En onherstelbaar beschadigd.
Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat de drainage nu wel goed functioneert?
 • Meer expertise in huis.
 • Uitvoeren in een open ontgraving, zodat je kunt zien wat je doet.
 • Ontwerp houdt rekening met risico’s.
Heeft de drain invloed op het ontwerp van de Parallel Boulevard?

Nauwelijks, de drain komt diep onder de Parallel Boulevard te liggen, op het wegdek komen alleen extra putdeksels.

Waar gaat het water uit de drain naartoe?

Het water wordt via een persleiding onder De Grent afgevoerd in het regenwaterriool dat onder de Oude Zeeweg naar het Vinkeveld loopt. Deze leiding is al aangelegd.

Hoe zien jullie of het grondwater zakt?

Er zijn diverse peilbuizen geplaatst. In de peilbuizen zit een digitale meter (logger) die continue gegevens verzendt. Hierdoor krijgen we goed inzicht in het grondwaterstanden en het effect van de drainage.

Via de link online burgerportal krijgt u actuele meetgegevens uit de gemeente Noordwijk.

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?

Het grondwaterniveau stijgt bij grote regenval langzaam. Er zit een storingsmelder bij de pomp. Als de pomp geen stroom ontvangt, is er tijd genoeg om noodstroom of een pomp met aggregaat in te zetten.

Wat gaat de drain kosten?

Het indicatiebedrag is 5 miljoen euro.

Hoe worden de kosten tussen Rijnland en Noordwijk verdeeld?

Dit gaat met een verdeelsleutel. Met name de kosten voor de Parallel Boulevard zullen door Noordwijk gedragen worden en de kosten voor de drain door Rijnland.

Wie gaat de drain onderhouden?

De gemeente Noordwijk gaat de drain onderhouden.

Algemeen

Hoe vindt de besluitvorming plaats?
 • Het ontwerp van de herinrichting is in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van Noordwijk.
 • Het krediet wordt in het voorjaar van 2019 aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap en de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd.
Heeft de fusie invloed op de plannen?

Het is belangrijk dat het project doorgaat, voor zowel Noordwijk als Rijnland. Het projectteam verwacht geen negatieve invloed. De plannen zijn klaar voor uitvoering.

Wat is de besparing door deze projecten te combineren?
 • De bureaukosten zijn lager doordat er 1 team aan werkt.
 • De voorbereidingskosten zijn lager doordat er onderzoeken gecombineerd worden.
 • De uitvoeringskosten zijn lager doordat er werk met werk gemaakt wordt, ‘de weg moet toch al open’.
Wanneer gaan jullie buiten aan de slag?

Op dit moment staat de start van de uitvoering gepland voor het najaar 2019.

Gaan jullie achter elkaar door?

Op basis van de tot nu toe gevoerde gesprekken met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden hebben wij de gemeenteraad geadviseerd om in de zomer van 2020 door te werken. Het college heeft hiermee ingestemd.

Wat zijn de voor- en nadelen van achter elkaar doorwerken?

Het voordeel is dat er geen tijd verloren wordt aan afbouw- en opbouwwerk door de aannemer, dat levert een besparing in tijd en kosten op. De totale uitvoeringsduur wordt korter en daarmee ook de duur van hinder. Hierdoor is het eindresultaat (drain en herinrichting) eerder bereikt. Een nadeel is dat er in de zomerperiode veel evenementen in Noordwijk plaatsvinden, deze zullen door moeten gaan. De hotels, winkels en horeca moeten goed bereikbaar blijven. Dit betekent dat er veel overleg en samenwerking nodig is met alle partijen.

Hoe lang gaat de uitvoering duren?

Op dit moment gaan we uit van 2 winters + het doorwerken in de zomer van 2020.

Wordt er overal tegelijk gewerkt?

Nee, het werk wordt opgedeeld in werkvakken.

Blijft mijn huis/bedrijf bereikbaar?

Alle panden moeten bereikbaar blijven. Ook nood- en hulpdiensten moeten bij de panden kunnen komen. Wel kan het zijn, dat in bepaalde periodes panden slecht bereikbaar zijn met de auto of fiets. Het kan voorkomen dat u een dag(deel) niet bereikbaar bent. Dit wordt altijd vooraf overlegd met u.

Blijven parkeergarages bereikbaar?

Parkeergarages zullen bereikbaar blijven. Het is mogelijk dat er voor korte duur geen toegang is. De mogelijke afsluiting wordt vooraf overlegd met de eigenaren van de garages.