Schadeloket

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het project Parallel Boulevard treffen we maatregelen om nadelige gevolgen van het werk zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Heeft u desondanks materiële of financiële schade en wilt u de gemeente Noordwijk hiervoor aansprakelijk stellen? Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden om een financiële vergoeding te krijgen. Bij het vaststellen van aansprakelijkheid en een eventuele vergoeding zijn twee zaken van belang:

1) De schade behoort redelijkerwijs niet ten laste te komen van degene te komen die schade ondervindt;
2) De vergoeding is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd.

Voor dit project maken we onderscheid tussen de volgende schadesoorten:

Bouwschade

Dit is fysieke schade aan onroerende dan wel roerende zaken als gevolg van de bouwwerkzaamheden, zoals scheurvorming.

Bij onrechtmatig handelen is deze schade het gevolg van onjuiste uitvoering van het ontwerp en/of het bestek. In dat geval kan de (onder)aannemer aansprakelijk gesteld worden. De aannemer is hiervoor WA-verzekerd.

Bij rechtmatig handelen ontstaat de schade ondanks alle voorzorgsmaatregelen. In dat geval kan de gemeente Noordwijk aansprakelijk gesteld worden. De gemeente heeft hiervoor een zogenaamde CAR (Construction All Risks) afgesloten.

Inkomensschade en/of onevenredig nadeel

Dit is tijdelijke of permanente schade in de vorm van omzetverlies of oplopen van nadelige kosten of een stijging daarvan. De oorzaak van deze financiële schade volgt uit de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en/of ontstaat na realisatie van het werk.

Voor deze schade en of kosten kunt u in bepaalde gevallen gecompenseerd worden. De gemeente vergoedt niet alles. Schade en kosten die binnen het normale maatschappelijke risico vallen, is voor rekening van de aanvrager. Dit eigen risico is in de wet geregeld. Dit is in ieder geval 2% van de inkomensderving. De voorwaarden zijn in de Verordening Nadeelcompensatie Drain Parallel Boulevard vastgelegd.

Melden bouwschade

Meld u eventuele schade zodra u deze vaststelt. Dat kan via de online formulieren op onze website. Door een schade direct te melden, voorkomt u mogelijke verergering. Afhankelijk van de ernst treffen we in overleg met de aannemer maatregelen.

Vermeld bij uw schademelding altijd:

  • Een omschrijving van de gebeurtenis en de ontstane schade, met datum en tijdstip.
  • De precieze plek waar schade ontstaan is.
  • Eventueel bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening of offerte voor herstel van de reparatie).
  • Eventueel een getuigenverklaring met naam en contactgegevens.
  • Foto’s van de situatie en foto’s van de schade.
  • Uw naam en adres.
  • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw IBAN-nummer.

Voor eventuele vragen over het melden van schade kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, +31 (0)71 36 60 000.

Verzoek vergoeding inkomensschade en/of onevenredig nadeel

Download hier het Formulier verzoek nadeelcompensatie project Drain Parallel Boulevard.

Uitleg bij het formulier vindt u in de Verordening nadeelcompensatie project Drain Parallel Boulevard

Het verzoek om nadeelcompensatie dient niet eerder dan zes maanden na en uiterlijk binnen een periode van twee jaar na de eindoplevering van het project te worden ingediend bij het college. Het college kan, op verzoek van een belanghebbende, besluiten een gemotiveerd verzoek om nadeelcompensatie eerder in behandeling te nemen. Een dergelijk verzoek moet een spoedeisend karakter te hebben.

Bijzonderheden

Meer informatie over schadevergoedingen en de daarbij genoemde begrippen vindt u op rechtspraak.nl