Werk in voorbereiding

De ontwerptekeningen voor de Parallel Boulevard en omgeving zijn klaar. De keuze voor de drain is gemaakt. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Wat hiervoor nodig is, leest u op deze pagina.

Onderzoeken

Het projectteam heeft de afgelopen maanden de grond in het gebied onderzocht op kwaliteit, mogelijke vervuiling en de kans op archeologische vondsten en explosieven. Wij hebben de flora en fauna in kaart gebracht. En de trillingen, die met name veroorzaakt worden door het verkeer, gemeten. Zo bereiden wij de toekomstige aannemer goed voor. En kunnen we tijdig maatregelen nemen om mens, milieu en onroerend goed te beschermen tegen mogelijke risico’s.

man met bouwhelm en landmeter

Praktijkproef geeft vertrouwen

Voor de aanleg van de drain onder de Parallel Boulevard wordt een sleuf van ongeveer 6 meter diepte gegraven. Om de beoogde uitvoeringsmethode in de praktijk te testen en om de gevolgen van de ontgraving goed in beeld te krijgen, is in april 2019 een proef uitgevoerd op het Palaceplein. De proef moest antwoord geven op 3 vragen:
• Is de bedachte werkmethode uitvoerbaar in een bodem van ronde zandkorrels die gemakkelijk gaan rollen?
• Is het mogelijk om de gegraven sleuf goed droog te houden?
• Komen de berekeningen van mogelijke grondverschuiving overeen met de metingen in de praktijk?
Met de antwoorden kan de aannemer mogelijke risico’s beter beheersen.

Zand en water tegenhouden
De gekozen methode om de sleuf tijdens de ontgraving open en droog te houden, werkt. Met zogenaamde sleufbekisting, dat zijn gestapelde schotten die tussen ijzeren U-profielen naar beneden glijden, werd het zand langs de sleuf tegengehouden. Grondwater werd succesvol weggepompt.

Verplaatsing grond voorkomen
Belangrijkste vraag bij de proef was, of graafwerkzaamheden ongewenste verplaatsingen van de bodem zouden veroorzaken en zo ja, hoeveel. De verplaatsing wordt in zettingswaarden uitgedrukt. Deze zettingswaarden bleken tijdens de proef minimaal te zijn. De aannemer zal tijdens de uitvoering moeten zorgen voor een continue controle op mogelijke verschuivingen. Dit ter voorkoming van schade aan omliggende panden.

Proef druk bezocht
De proef heeft zeer waardevolle informatie opgeleverd. De van tevoren gemaakte berekeningen op papier bleken in de praktijk positiever uit te vallen of gelijk te zijn aan de uitkomsten van de praktijkproef.
Vijf geselecteerde aannemers die een offerte mogen uitbrengen voor het project, hebben de werkmethode met eigen ogen kunnen zien. Bestuurders van beide opdrachtgevers, gemeente Noordwijk en hoogheemraadschap van Rijnland, kwamen kijken. Net als de vertegenwoordigers van de klankbordgroep horeca/retail, de nutsbedrijven die de kabels en leidingen onder de Parallel Boulevard beheren en ook de trainees van het hoogheemraadschap.

.

Bestek en BLVC-kader

In het bestek leggen we juridische, administratieve en technische voorwaarden vast voor de uitvoering van het werk. Aan het bestek voegen we een zogenaamd BLVC kader toe. De letters BLVC staan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het kader is een opsomming van alles wat de aannemer moet doen, om overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Sinds juni 2018 zijn wij met de omgeving van de Parallel Boulevard in gesprek over de geplande uitvoering. We hebben een lange lijst met eisen en wensen verzameld. Gemeenschappelijke belangen en individuele belangen. We vragen alle aannemers in de aanbestedingsprocedure om rekening te houden met deze belangen. De oplossingen die de aannemers bedenken om met de belangen rekening te houden, bepalen – naast de prijs – wie het werk mag gaan uitvoeren.

man met bouwhelm
man aan bureau

De aanbestedingsprocedure

De aankondiging van de aanbesteding staat sinds 9 januari 2019 op Tenderned. Geïnteresseerde aannemers hadden tot 18 februari 10.00 uur om zich in te schrijven voor de aanbesteding. Uiteindelijk zullen vijf aannemers worden uitgenodigd om een aanbieding te doen. Zij worden beoordeeld op prijs en op het EMVI-plan dat zij indienen. Het EMVI-plan (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) is het antwoord van de aannemer op alle vragen in ons BLVC-kader.

Meer informatie over aanbestedingsprocedures vindt u op de websites van de gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tijdelijke maatregel afvoer grondwater

Om het grondwater in de laag gelegen delen van Noordwijk aan Zee onder controle te houden, treffen we extra maatregelen. De pompinstallatie op het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat is vervangen door 3 nieuwe installaties. Waarvan 1 aan de Gasthuissteeg en 2 op het Jan Kroonsplein. De installaties worden weggehaald, zodra de drain onder de Parallel Boulevard klaar is om de pompen permanent te vervangen.

Voor actuele meetgegevens van de grondwaterstand in de gemeente Noordwijk gaat u naar ons online burgerportal Grondwaterstand

Download hier de brief  over de plaatsing van extra pompen: 20181123 Informatiebrief tijdelijke grondwatermaatregel

Plattegrond met locaties pompen in Noordwijk aan Zee